GIA-PHẢ

(Family tree)

 

 Ḍng họ

Ông Bà TRƯƠNG LỘC

(Con ông bà Trương Ước)

 

 Nguyên Quán

Làng Khiết-Ky, Giáo-Phận Phát Diệm,

Quận Kim-Sơn, Tỉnh Ninh-B́nh

 2001

   

 

 

   

 

 

 

Soạn bởi

Nguyễn Minh Châu 

Fountain Valley, California USA

         

 

 

Note: Có thể dùng cursor down để đọc hay click vào các chương trong bản Mục Lục dưới đây để  đi tới ngay trang ḿnh muốn đọc.

 

Mục Lục

 

Mở lời ......................................................................   2

Chương 1: Bảng thống-kê gia tộc Cố Nội ..............      4

Chương 2: Bảng thống-kê gia tộc Cố Ngoại ..........       6

Chương 3: Con cháu Ông Bà Trương Ước..............      9

Chương 4: Chi cḥm Ông Hội Nhận   ....................      10

Chương 5: Chi cḥm Ông Trùm Chước .................      17

Chương 6: Chi cḥm Ông Phó Đạt   ......................      23

Chương 7: Chi cḥm Ông Trương Nhu....................     26

Chương 8: Chi cḥm Bà Tuần Vợi   ....................         31

Chương 9: Chi cḥm Ông Đốc Phúc  ....................       32

Chương 10: Chi cḥm Ông Trương Lộc  ................      37

Chương 11: Chi cḥm Bà Chánh Cẩn  ....................     44

Chương 12: Họ hàng Ông Bà Trương Lực .............      46

Chương 13: Con cháu Ông Bà Trương Lực ............     48

Chương 14: T́nh-yêu và Số-mạng  .......................        55

Chương 15: Họ hàng bên mẹ Sr. Thanh-Hiến .......        60

Chương 16: Họ hàng ông bà Đinh Chấn ................       67

Chương 17: Những liên hệ nên biết .......................       74

Chương 18: Vượt trùng-dương   ..............................    79

Chương 19: Thư cho con gái ...................................    90

Chương 20: Trồng người  ........................................    96

Phụ-lục 1: Sơ đồ nhà cửa của ông bà Trương Ước

Phụ-lục 2: Sơ-đồ các làng trong quận Kim-Sơn

 

   

ÔB Cố Trương Nguyễn Văn Ước

 

   

ÔB Cố Trương Trần Hữu Lực