Mời đọc thêm:  VietNam Wars        

 

 

 

 

Nghiên Cứu Lịch Sử Việt Nam Cận Đại

۝

Với Nguyễn Văn Lục

۝

Với Trọng Đạt

۝ Với Đặng Chí Hùng

۝

Với Hoàng Dung

۝

Với Minh Vơ

۝

Với Lữ Giang

۝

Với Nguyễn Hùng Kiệt

۝

Với Bạch Diện Thư Sinh

۝

Với Phan Đức Minh:   1  2  3

۝

Với Hàn Giang Trần Lệ Tuyền

۝

Với Nguyễn Kỳ Phong

۝

Với Bùi Anh Trinh:

۝

Với Lm Cao Văn Luận

۝

Với Vài Nhân Chứng Trong Cuộc