Quốc hận 30-4

Nhượng cờ vng gởi đến tận nh

 

 

   Nhn ngy Quốc hận 30-4, Ủy ban Bảo v Quốc kỳ VNCH sẽ nhượng lại cờ vng VNCH gởi đến tận nh, theo cc chi tiết như sau.

 

1. Lọai cờ : Vải polyester

 

2. Gi biểu :

- Cờ lớn (3 x 5 Ft) :  $5.00/1 l + cước ph : $1.90/1 l.  Tổng cộng : $6.90/1 l

- Cờ nhỏ (1x 1.25 Ft =12 x 18 inch) : $2.00/1 l + cước ph $1.00/ l.  Tổng cộng : $3.00/1 l .

  (Loại cờ nhỏ nầy c thể xử dụng cầm tay hay trưng by bn trong nh ở của minh)

- Ghi ch : Tiền cước ph nhiều t ty theo số lượng cờ đặt hng (sẽ cho biết sau).

 

3. Đặt hng :

 

 - Địa chỉ :       Ủy ban Bảo vệ Quốc kỳ VNCH:

                      PO BOX 850433 -  Mesquite, TX 75185 

 

                      hay gởi qua Email : ubbvqk@gmail.com

 

 - Ngn phiếu hay Morney order đề tn : S. L. Truong

 - Xin ghi r tn ho, địa chỉ, điện thọai hay email (nếu c) của người đặt hng.

 

Ủy ban Bảo v Quốc kỳ VNCH

PO BOX 850433

Mesquite, TX 75185